کارگاه و دوره آموزشی

1. کارگاه آموزشی روان‏شناسی دانشجويان و اصول برقراری رابطه با آنان. دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، 14/10/1385.
2. کارگاه آموزشی توانمند سازی دختران دانش‏آموز در سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی. سازمان آموزش و پرورش استان مرکزي، اراک، 25/11/1385.
3. کارگاه آموزشی طراحي تجربه‏هاي يادگيري. پرديس دانشکده‏هاي فني، دانشگاه تهران، 19/7/1389.
4. کارگاه آموزشی طراحي تجربه‏هاي يادگيري. پرديس دانشکده‏هاي کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران، 27/9/1389.
5. کارگاه آموزشی طراحي تجربه‏هاي يادگيري. دانشکده دامپزشکي، دانشگاه تهران، 27/10/1389.
6. کارگاه آموزشی طراحي تجربه‏هاي يادگيري. پرديس دانشکده‏هاي فني، دانشگاه تهران، 18/12/1389.
7. کارگاه آموزشی طراحي تجربه‏هاي يادگيري. دانشکدۀ مديريت، دانشگاه تهران، 31/1/1390.
8. کارگاه آموزشی طراحي تجربه‏هاي يادگيري. دانشکدۀ محيط زيست، دانشگاه تهران، 12/2/1390.
9. کارگاه آموزشی طراحي تجربه‏هاي يادگيري. دانشکدۀ زبان‌ها و ادبيات خارجی، دانشگاه تهران، 2/3/1390.
10. کارگاه آموزشی طراحي تجربه‏هاي تدريس و يادگيري. پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران، 6/4/1390.
11. شانزدهمين کارگاه آموزشی طراحي تجربه‏هاي تدريس و يادگيري. دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1/12/1390 و 15/12/1390.
12. هفدهمين کارگاه آموزشی طراحي تجربه‏هاي تدريس و يادگيري. دانشکدۀ تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، 3/3/1391.
13. نوزدهمين کارگاه آموزشی طراحي تجربه‏هاي تدريس و يادگيري. دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 4/10/1391.
14. بيستمين کارگاه آموزشی طراحي تجربه‏هاي تدريس و يادگيري. دانشکدۀ الهيات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، 11/10/1391.